CapítuloScanlatorLect.
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 43Twin-Dragons no Fansub2.583
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 42Twin-Dragons no Fansub2.245
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 40Twin-Dragons no Fansub1.651
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 41Twin-Dragons no Fansub1.251
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 39Twin-Dragons no Fansub2.235
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 38Twin-Dragons no Fansub3.110
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 37Twin-Dragons no Fansub1.682
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 36Twin-Dragons no Fansub5.691
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 30·5Twin-Dragons no Fansub1.826
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 35Twin-Dragons no Fansub4.872
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 34Twin-Dragons no Fansub2.750
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 33Twin-Dragons no Fansub2.752
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 32Twin-Dragons no Fansub4.116
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 27Twin-Dragons no Fansub4.475
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 26Twin-Dragons no Fansub4.927
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 9De la Cruz ? Fansub432
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 22Twin-Dragons no Fansub6.722
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 19Twin-Dragons no Fansub7.466
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 18Twin-Dragons no Fansub10.425
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 20Twin-Dragons no Fansub8.188
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 17Twin-Dragons no Fansub9.729
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 16Twin-Dragons no Fansub10.517
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 15Twin-Dragons no Fansub11.122
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 15mañgaArenas no fansub489
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 14Twin-Dragons no Fansub9.999
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 13Twin-Dragons no Fansub10.599
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 12Twin-Dragons no Fansub9.156
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 11Twin-Dragons no Fansub9.155
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 12mañgaArenas no fansub963
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 3Resonancia de Almas no Fansub2.294
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 2Resonancia de Almas no Fansub3.261
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 11mañgaArenas no fansub1.506
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 7De la Cruz ? Fansub1.584
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 6De la Cruz ? Fansub1.570
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 5De la Cruz ? Fansub1.546
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai 10Twin-Dragons no Fansub10.779

Kikou Shoujo wa Kizutsukanai