CapítuloScanlatorLect.
Zero no TsukaimaOneShotScott710.163
Zero no Tsukaima Tsukaima yapoohelen-no-fansub7.531
Zero no Tsukaima MAKULOST+18Angel Player30.883
Zero no Tsukaima 31NeroDrask096.803
Zero no Tsukaima 29NeroDrask094.452
Zero no Tsukaima 28NeroDrask094.871
Zero no Tsukaima 27NeroDrask094.252
Zero no Tsukaima 26NeroDrask094.344
Zero no Tsukaima 25NeroDrask094.479
Zero no Tsukaima 24NeroDrask094.855
Zero no Tsukaima 23NeroDrask095.005
Zero no Tsukaima 22NeroDrask095.319
Zero no Tsukaima 21NeroDrask094.731
Zero no Tsukaima 20NeroDrask094.979
Zero no Tsukaima 19NeroDrask094.579
Zero no Tsukaima 18NeroDrask095.240
Zero no Tsukaima 17NeroDrask095.449
Zero no Tsukaima 16NeroDrask095.140
Zero no Tsukaima 15NeroDrask094.975
Zero no Tsukaima 14NeroDrask096.291
Zero no TsukaimaOneShot+18Midnight Fantasy Subs63.844
Zero no Tsukaima 36Realidad34.749
Zero no Tsukaima 35Realidad8.780
Zero no Tsukaima 34Realidad7.262
Zero no Tsukaima 33Realidad8.499
Zero no Tsukaima 13Realidad8.316
Zero no Tsukaima 32Realidad9.376
Zero no Tsukaima 30ZeroDarcknes8.853
Zero no Tsukaima 5Kuro no Tenshi no fansub4.469
Zero no Tsukaima 4Kuro no Tenshi no fansub4.275
Zero no Tsukaima 3Kuro no Tenshi no fansub5.345
Zero no Tsukaima 2Kuro no Tenshi no fansub5.244
Zero no Tsukaima 1Kuro no Tenshi no fansub9.039
Zero no TsukaimaOneShot+18infernal kaiser no fansub39.376
Zero no TsukaimaOneShot+18Manga Zhare ProyectSub42.472
Zero no Tsukaima 12Hane no Akari10.436

Zero no Tsukaima